Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2020

5281 7683 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
9205 e450 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viaGabreiila Gabreiila
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viaGabreiila Gabreiila

January 10 2020

2388 a8c0
Reposted fromEtnigos Etnigos viaczesciczolem czesciczolem
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy viaGabreiila Gabreiila

January 07 2020

8706 4abe
Reposted fromkarahippie karahippie viakudlaty kudlaty
3053 e2da 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaoskus oskus
9085 80f2
Reposted fromSturnus Sturnus viakudlaty kudlaty
9672 52a4
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaoskus oskus
9715 d8e0
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaoskus oskus

December 31 2019

9705 8320 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaGabreiila Gabreiila
5997 5296 500
Reposted fromunco unco viaGabreiila Gabreiila

December 20 2019

Reposted fromshakeme shakeme viabesomeoneelse besomeoneelse

December 15 2019

6270 948b 500
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
3099 0bff
Reposted fromkarahippie karahippie viaoskus oskus

December 12 2019

8654 f73a
7843 87d3 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaGabreiila Gabreiila

December 07 2019

5415 26ac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaolalaa olalaa
7722 32c1 500
0079 b404
Reposted fromkniepuder kniepuder viaGabreiila Gabreiila
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl