Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

8242 0013 500
2535 da15
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
1046 4c94 500

January 20 2020

2830 c6b9
Reposted fromkarahippie karahippie viasanders sanders
3715 3542 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaszydera szydera

January 19 2020

8771 60c5 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaoskus oskus
4366 7dad 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaGabreiila Gabreiila
4267 c03b
Reposted fromkarahippie karahippie viaGabreiila Gabreiila

January 16 2020

3692 d6a2

January 14 2020

5604 e9da
Love (2015)
Reposted frompanimruk panimruk viakrolfasolek krolfasolek
5281 7683 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
9205 e450 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viaGabreiila Gabreiila
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viaGabreiila Gabreiila

January 10 2020

2388 a8c0
Reposted fromEtnigos Etnigos viaczesciczolem czesciczolem
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy viaGabreiila Gabreiila

January 07 2020

8706 4abe
Reposted fromkarahippie karahippie viakudlaty kudlaty
3053 e2da 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaoskus oskus
9085 80f2
Reposted fromSturnus Sturnus viakudlaty kudlaty
9672 52a4
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaoskus oskus
9715 d8e0
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaoskus oskus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl